Eesti keel ja kultuur

Õppeaasta
2020/2021
Õppetasu
9 €/kuus
Vanus
10 - 11 a.
Õpetaja
Martin Neltsas
Õpetaja e-post
Kirjeldus

Õppetöö põhineb lapse aktiivsel osalusel, looval mõtlemisel ja vabal tahtel.

 

Õpe on lõimitud erinevate tegevustega:

  • laulmine;
  • kunst;
  • lugemine ja kirjutamine;
  • meisterdamine;
  • liikumine;
  • sport;
  • vestlused igapäevastest tegevustest;
  • lavastusmängud ja esinemised õpitud näidenditega.

 

Keeleõpe toimub osalise keelekümbluse metoodika ja emakeele omandamise põhimõtteid rakendades.

Lapse edusammude kohta antakse vanematele individuaalset tagasisidet tema lapse arengu kohta. Väjlas viibimine toimub õppekavas toodud põhimõtete aluasl laste keeleõppe, sportlike tegevuste ja vaba aja veetmise vormis.

Laps oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata, suudab valida, otsustada ja vastutust kanda.

Laps õpib mängu, isetegemise rõõmu, eduelamuse, suhtlemise ja harjutamise kaudu, ta suudab analüüsida ümbritsevat tegelikkust.

Laps oskab teha tööd, on valmis koostööks kaaslaste ja täiskasvanutega.

Laps on aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid ning põhimõtted

Laps omandab eesti keele sõnavara ja suhtleb eakaaslastega ning täiskasvanutega eesti keeles.

Teeb oma tegevustes valikuid toetudes omandatud oskustele.

Seostab uusi teadmisi varasemate kogemustega.

Kasutab omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes.

Arutleb omandatud teadmiste ja oskuste üle.

Tunneb rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tuleb toime ebaõnnestumistega.

Keeleõppe toimub läbi laulumängude, laulmise ja pildimaterjali ning looduslikest materjalidest meisterdamise ja joonistamise. Laps kasutab erinevaid materjale ja leiab võimalusi nende kasutamiseks.

Laulude, ringmängude ja rütmipillide abil areneb lapsel rütmitunne.

Laps julgeb improviseerida muusika saatel.

Laps julgeb ennast väljendada nii kunstis kui muusikas.

Tegevused toetavad koordinatsiooni ja loovuse arengut ning arendavad juba varakult lapse väljendusoskust.