Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise kord

Kooskõlastatud                                                                                        Kinnitatud 
NLL hoolekoguga                                                                                    NLL direktori 27.10.2022  
20.10.2022                                                                                               käskkirjaga nr 1-5/11


Narva Laste Loomemaja huviringide õppetasust vabastamise kord

Antud kord määrab kindlaks Narva Laste Loomemaja (edaspidi NLL) huviringide õppetasust vabastamise korra vähekindlustatud peredele ja/või konkursside või võistluste võitjatele vastavalt Narva Linnavalitsuse korraldusele. 

1. Vähekindlustatud perede laste õppetasust vabastamise otsuse võtab vastu NLL direktor lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel ja Narva linna Sotsiaalabiameti abivajaduse hinnangu alusel.
2. Huviringi õppetasust vabastamise avaldus esitatakse lapsevanema või hooldaja poolt NLL direktori nimele kehtestatud vormi alusel. Avaldusele lisatakse kinnitavad dokumendid. 
3. Konkursside või võistluste võitjaid vabastatakse õppetasust direktori käskkirjaga lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel õppenõukogu otsusel.
4. Konkursside või võistluste võitjate huviringi õppetasust vabastamise avaldus esitatakse lapsevanema või hooldaja poolt NLL direktori nimele kehtestatud vormi alusel. Avaldusele lisatakse lapsevanema või õpetaja poolt kinnitavad dokumendid. 
5. Info õpilase õppetasust vabastamise kohta edastatakse õpetaja poolt lapsevanemale suuliselt  või kirjalikus vormis. 
6. Õppetasust vabastatakse õppurid, kes on kantud Narva linna elanikeregistrisse, Narva Linnavalitsuse korralduse alusel on võimalik vabastada ka teisi õppureid.  
7. Huviringides õppivaid täiskasvanuid õppetasust ei vabastata. 
8. Antud kord jõustub 01.10.2022 
9. Tunnistada kehtetuks 10.12.2018 kehtestatud „Narva Laste Loomemaja huviringide õppetasust vabastamise kord“