Õppetasust vabastamise kord

 • KOOSKÕLASTATUD
 • NLL hoolekoguga
 • 10.12.2018 г.
 • Protokoll № 1

 

 • KINNITATUD
 • NLL direktori käskkirjaga
 • № 1-5/11 от 10.12.2018 г.

 

 1. Käesolev dokument kehtestab Narva Laste Loomemaja huviringides õppivate vähekindlustatud peredest pärit laste ja noorte ja andekate õpilaste õppetasust vabastamise protseduuri ja korra.
 2. Huviringi õppetasust vabastamine toimub lapsevanema (hooldaja) poolt esitatud avalduse alusel.
 3. Avaldusi võetakse vastu, reeglina, augustis ja jaanuaris.
 4. Huviringi õppetasust vabastamise avalduse vormistab lapsevanem või hooldaja NLL direktori nimele. Avaldus peab sisaldama õpilase ees-ja perekonnanime, õpilase isikukoodi, andmeid pere materiaalse olukorra kohta, ajavahemikku, milliseks soovitakse õppetasust vabastamist. Kinnituseks lisatakse avaldusele vajalikud tõendid. Erandjuhtudel võib avalduse vormistada üldhariduskooli klassijuhataja või NLL huviringi õpetaja.
 5. Avalduse, õpilase vabastamiseks õppetasu maksmisest andekatele lastele (lapsed, kes on saavutanud huviringis õppides märkimisväärselt kõrgeid tulemusi), vormistab huviringi juht NLL direktori nimele. Avalduses märgitakse järgmised andmed: õpilase ees-ja isanimi, õpilase isikukood, õpilase kodune aadress, soovitav õppetasu maksmisest vabastamise periood ning õpilase kõrgeid õppetulemusi kinnitavad andmed.
 6. Otsuse õppetasust vabastamise kohta langetab NLL direktor 10 päeva jooksul avalduse laekumisest ning vormistab otsuse oma käskkirjaga.
 7. Õpilane võib olla vabastatud õppetasu maksmises kas täielikult või osaliselt ainult ühes huviringis. Hoolekogu nõusolekul võib õpilane erandjuhul olla vabastatud õppetasust mitmes huviringis.
 8. Huviringide õppetööst osa võtvaid täiskasvanuid õppetasu maksmisest ei vabastata.
 9. Informatsiooni õpilase vabastamisest (mittevabastamisest) teatab lastevanematele (hooldajatele) õpetaja suuliselt või kirjalikult 10 päeva jooksul alates otsuse langetamisest.
 10. Õppetasust vabastamist teostatakse ainult Narva linna elanike registrisse kantud õpilastele.